Fundamentem Skutecznych jest idea obywatelskiej samopomocy i przekonanie, że polityka to działanie dla wspólnego dobra. 
Niezależnie od wyznawanego światopoglądu łączy nas Rzeczpospolita.
Naszym zdaniem, cel nie uświęca środków. Nie można budować silnego i sprawnego państwa niszcząc jego instytucje. Aby prawo było powszechnie przestrzegane, przepisy muszą być jasne i nieskomplikowane. Przywrócenie państwa Obywatelom rozpoczynamy od podstaw – transparentnie i oddolnie. Budujemy struktury w całej Polsce. Zapraszamy do współpracy!
Działalność publiczna w Polsce sprowadzała się dotychczas do wyborczej aktywności partii politycznych oraz działań organizacji pozarządowych, w dużej mierze podporządkowanych możliwym do uzyskania grantom, a nie rzeczywistym potrzebom obywateli. Dziś przełamujemy ten sztuczny podział, tworząc obywatelską siłę wkraczającą skutecznie we wszystkie obszary życia publicznego.
Skuteczność działań jest podstawowym wyznacznikiem realizacji dobra publicznego.
Jako obywatele Rzeczypospolitej odrzucamy logikę partyjnych sporów i plemiennych wojen. Uważamy, że różnorodność poglądów i ocen rzeczywistości, pluralizm postaw i zachowań jest siłą żywotnego społeczeństwa. Podstawą dialogu społecznego jest uznanie godności oponentów i wzajemny szacunek. Na tej podstawie pragniemy zbudować zgodę, umożliwiającą skuteczne rozwiązywanie problemów Polaków.
Rozwijanie kapitału społecznego jest celem, który będziemy nieustannie realizować przez zwiększanie partycypacji obywateli w podejmowaniu decyzji na poziomie lokalnym, krajowym, a także europejskim. Skuteczne i oparte na społecznym zaufaniu działanie wykorzystujące efekt synergii aktywności obywateli w poszczególnych gminach, powiatach i regionach traktujemy jako podstawę budowy Polski na miarę aspiracji nowoczesnego społeczeństwa dużego europejskiego kraju.
Efektywne wykorzystanie potencjału Narodu Polskiego w obszarze nauki akademickiej i wiedzy praktycznej, nowoczesnej gospodarki i technologii, oraz rolnictwa to podstawowe cele stowarzyszenia Skuteczni. Cele te zamierzamy osiągnąć przy poszanowaniu tradycji i specyfiki kulturowej naszego kraju. Owocne działanie oparte na kreatywności oraz sprawności w realizowaniu zamierzeń jest naszą dewizą.

Władze

Piotr Liroy-Marzec
PREZES ZARZĄDU, POSEŁ NA SEJM RP
Maciej Maciejowski
WICEPREZES ZARZĄDU, NAUKOWIEC, DZIENNIKARZ, SAMORZĄDOWIEC
Grzegorz Gajewski
WICEPREZES ZARZĄDU, BURMISTRZ OPATOWA, PRZEDSIĘBIORCA