Fundamentem Partii Skuteczni Piotr Liroya - Marca jest idea obywatelskiej samopomocy i przekonanie, że polityka to działanie dla wspólnego dobra. Niezależnie od wyznawanego światopoglądu, łączy nas Rzeczpospolita.


Naszym zdaniem, cel nie uświęca środków. Nie można budować silnego i sprawnego państwa, niszcząc jego instytucje. Aby prawo było powszechnie przestrzegane, przepisy muszą być jasne i nieskomplikowane. 

Działalność publiczna w Polsce sprowadzała się dotychczas do wyborczej aktywności partii politycznych oraz działań organizacji pozarządowych, w dużej mierze podporządkowanych możliwym do uzyskania grantom, a nie rzeczywistym potrzebom obywateli. Dziś przełamujemy ten sztuczny podział, tworząc obywatelską siłę wkraczającą skutecznie we wszystkie obszary życia publicznego. 

Skuteczność działań jest podstawowym wyznacznikiem realizacji dobra publicznego. Jako obywatele Rzeczypospolitej, odrzucamy logikę ideologicznych sporów i plemiennych wojen. Uważamy, że różnorodność poglądów i ocen rzeczywistości, pluralizm postaw i zachowań jest siłą żywotnego społeczeństwa. Podstawą dialogu społecznego jest uznanie godności oponentów i wzajemny szacunek. Na tej podstawie pragniemy zbudować zgodę, umożliwiającą skuteczne rozwiązywanie problemów Polaków.
Rozwijanie kapitału społecznego jest celem, który będziemy nieustannie realizować przez zwiększanie partycypacji obywateli w podejmowaniu decyzji na poziomie lokalnym, krajowym, a także europejskim. Skuteczne i oparte na społecznym zaufaniu działanie, wykorzystujące efekt synergii aktywności obywateli w poszczególnych gminach, powiatach i regionach, traktujemy jako podstawę budowy Polski na miarę aspiracji nowoczesnego społeczeństwa dużego europejskiego kraju.
Efektywne wykorzystanie potencjału Narodu Polskiego w obszarze nauki akademickiej i wiedzy praktycznej, nowoczesnej gospodarki i technologii, oraz rolnictwa to podstawowe cele stowarzyszenia Skuteczni. Cele te zamierzamy osiągnąć przy poszanowaniu tradycji i specyfiki kulturowej naszego kraju. Owocne działanie, oparte na kreatywności oraz sprawności w realizowaniu zamierzeń jest naszą dewizą.
W celu realizacji opisanych powyżej idei proponujemy następujące program polityczny na wybory parlamentarne 2019:
1.Przywrócenie biernego prawa wyborczego Obywatelom niekandydującym z list partyjnych.
2.Wprowadzenie obligatoryjnego referendum krajowego i lokalnego bez progu frekwencyjnego. 

3.Wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości dwunastokrotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. 

4.Wprowadzenie możliwości głosowania elektronicznego dla Obywateli w kraju i za granicą. 

5. Rzeczywista reforma wymiaru sprawiedliwości: wprowadzenie instytucji sędziego pokoju i powszechnych wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa. 

6.Zachowanie suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wyższość Konstytucji nad prawem unijnym, polskiego złotego jako walutę narodową i własną armię.

Jeśli zainteresował Cię nasz program, chcesz nam pomóc lub przekazać uwagę, skotatkuj się z nami.

Każdy głos jest ważny, każdy człowiek może wnieść swój wkład w budowę lepszej Rzeczpospolitej Polskiej.


Koordynator

Warszawa Paweł Dulski +48 507 191 428